Calpa Nederland | Calpa Teerreiniger
16041
product-template-default,single,single-product,postid-16041,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Teerreiniger

Calpa teerreiniger is de perfecte oplossing om eenvoudig en snel asfalt en teer van autolakken te verwijderen. Tevens kan Calpa teerreiniger gebruikt worden voor het verwijderen van lijm, vet en harsen e.d.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:

Calpa teerreiniger met een poetsdoek puur opbrengen en de vervuiling “openwrijven” en hierna enkele minuten in laten werken. Daarna afvegen met een poetsdoek en grondig afspuiten met HD reiniger. Daarna het behandelde oppervlak met een gewone shampoo wassen, zoals bijv. Calpa Premium Glans. Daarna goed naspoelen. Niet gebruiken op kunststof onderdelen zoals bumpers, banden e.d. Vooraf altijd een proefstukje zetten en raadpleeg uw adviseur.

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

 • pH 7,5
 • Dosering : Puur gebruiken
 • Biologische afbreekbaarheid : > 90%
 • SG = 0,8 KG / Ltr

 

GEVAAR:

 • H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
 • H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • P264 – Na het werken met dit product handen, gezicht grondig wassen
 • P280 – oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende handschoenen dragen
 • P301+P310 – NA INSLIKKEN: onmiddellijk een arts raadplegen
 • P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
 • P331 – GEEN braken opwekken
 • P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

 

BEVAT:
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%