Calpa Nederland | Calpa Industrieontvetter LS
16039
product-template-default,single,single-product,postid-16039,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Industrieontvetter LS

Calpa Industrieontvetter LS is een zeer krachtige alkalische reiniger. Speciaal laagschuimend waardoor het geschikt is om te gebruiken in o.a. CIP installaties, schrobzuigmachines en overige situaties waarbij schuimvorming ongewenst is. Geeft zowel bij hoge als bij lage temperaturen een snel en effectief resultaat.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:

Te gebruiken op alkalisch bestendige oppervlakken en RVS, voorzichtig bij zachte metalen zoals aluminium en gelakte delen. Vooraf altijd een teststukje opzetten op een minder zichtbare plaats, raadpleeg uw adviseur. Dosering 2-10% afhankelijk van omstandigheden en vervuilingsgraad

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

 • pH 13
 • SG = 1,15 KG / Ltr
 • UN nummer: 1760
 • Biologische afbreekbaarheid : > 90%

 

GEVAAR:

 • H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
 • H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
 • P260 – spuitnevel, nevel, damp niet inademen
 • P264 – Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen
 • P280 – oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen
 • P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken
 • P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen
 • P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

 

BEVAT:
Kaliumhydroxide