Calpa Nederland | Calpa Industrievloerreiniger
16033
product-template-default,single,single-product,postid-16033,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Industrievloerreiniger

Calpa Industrievloerreiniger is een reiniger welke geschikt is voor het reinigen van een werkplaatsvloer die vervuild zijn met vet en olie. Droogt streeploos op. Geschikt om in schrob- zuigmachines te gebruiken.

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:
Dosering: 1-5%

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

 • pH 13,5
 • SG = 1,12 KG / Ltr
 • UN – nummer: 1760
 • Biologische afbreekbaarheid > 90 %

 

GEVAAR:

 • H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
 • P260 – nevel, spuitnevel, damp niet inademen
 • P264 – Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen
 • P280 – oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen
 • P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken
 • P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen
 • P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen

 

BEVAT:
Kaliumhydroxide