Calpa Nederland | Calpa Alu Special F
16043
product-template-default,single,single-product,postid-16043,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Alu Special F

Calpa Alu Special F is een zure, zeer krachtige reiniger op basis van fluorwaterstofzuur. De Calpa Alu Special F is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van remstof in velgen, roest en minerale afzettingen zoals bijv. kalk.

SKU: 25224 Categorieën: ,
Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:

 • Dosering: afhankelijk van de aard van de toepassing en vervuiling:1-10 %
 • Toepassing: concentratie maken in (zuurbestendige) emmer en opbrengen met zuurbestedige borstel. Daarna zeer grondig naspoelen.

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

 • pH 1% opl. ong. 2,5
 • SG = 1,08 KG / Ltr
 • Un nummer: 2922
 • Biologische afbreekbaarheid > 90%

 

GEVAAR:

 • H301 – Giftig bij inslikken
 • H310 – Dodelijk bij contact met de huid
 • H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
 • P260 – nevel, spuitnevel, damp, gas, rook niet inademen
 • P262 – Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden
 • P264 – Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen
 • P270 – Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
 • P280 – oogbescherming, gelaatsbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen
 • P301+P310 – NA INSLIKKEN: onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen
 • P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen
 • P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen
 • P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
 • P321 – Specifieke behandeling vereist (Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum
 • P.O. Box 85500 3508 GA Utrecht +31 30274 88 88)

 

BEVAT:

Fluorwaterstofzuur – oplossing, Zwavelzuur, Geêthoxyleerd vetalcohol