Calpa Nederland | Calpa Truckcleaner Foam
16751
product-template-default,single,single-product,postid-16751,woocommerce,woocommerce-page,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Catalogus

Calpa Truckcleaner Foam

Beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING:
Opbrengen met schuimlans via chemie injector met een dosering tussen de 3 en 6% . Werk altijd van onder naar boven en van links naar rechts. Inschuimen, ca. 3 minuten in laten werken en daarna secuur afspuiten met hogedruk. Niet op hete oppervlakken gebruiken en niet in de volle zon uw voertuig reinigen. Shampoo nooit in laten drogen! Vooraf altijd een teststukje zetten op een onopvallende plaats en raadpleeg bij twijfel uw adviseur.

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

  • pH 13
  • SG = 1,1 KG / Ltr
  • Biologische afbreekbaarheid > 90%

 

GEVAAR:

  • H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
  • P260 – nevel, spuitnevel, damp niet inademen
  • P264 – Na het werken met dit product handen grondig wassen
  • P280 – oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen
  • P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken
  • P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen
  • P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen

 

BEVAT: Natriumhydroxide, Dinatriummetasilicaat